Systém na zníženie závislosti, zlepšením materiálovej a energetickej efektívnosti

0
2611

EMAS je skratka pre „Schému ekologického manažmentu a auditu“. Je určený pre spoločnosti a iné organizácie, ktoré chcú znížiť svoju závislosť na rôznych zdrojoch, systematicky zlepšovať energetickú a materiálovú efektívnosť, znižovať škodlivé vplyvy na životné prostredie a environmentálne riziká a zvyšovať svoju právnu istotu.

Systematické environmentálne riadenie s EMAS

Environmentálny manažment je časť manažmentu, ktorá sa zaoberá environmentálnymi aspektmi a environmentálnymi rizikami organizácie. V rámci systému environmentálneho manažérstva sú environmentálne aspekty systematicky zaznamenávané pre všetky činnosti, produkty a služby a zahrnuté do prevádzkových štruktúr a postupov.

Na tento účel sa prijímajú environmentálne usmernenia alebo „environmentálna politika“ organizácie, odsúhlasujú sa ciele a prijímajú sa opatrenia potrebné na ich dosiahnutie pri dodržiavaní dôležitých ISO 14001 noriem.

Takýto európsky systém EMAS sa ukázal ako účinný nástroj environmentálneho manažérstva v mnohých spoločnostiach a inštitúciách.

Prečo je systém EMAS dôležitý?

Zavedenie EMAS má za cieľ neustále zlepšovať environmentálne správanie, napríklad zvyšovaním energetickej alebo materiálovej efektívnosti a znižovaním emisií, odpadových vôd alebo odpadu na mieste.

Okrem takýchto „priamych“ environmentálnych aspektov sa zaznamenávajú a vyhodnocujú aj „nepriame“ environmentálne aspekty, napríklad environmentálna kompatibilita výrobkov a služieb, obstarávanie, správanie sa subdodávateľov alebo dochádzanie zamestnancov.

Okrem toho organizácie EMAS preukazujú, že sú si vedomé a dodržiavajú všetky príslušné environmentálne predpisy. Na jednej strane to robia takzvané interné audity, teda audity, ktoré vykonávajú vlastní zamestnanci spoločnosti.

Na druhej strane nezávislý environmentálny overovateľ, licencovaný pre príslušný odbor, kontroluje, či systém environmentálneho manažérstva organizácie spĺňa požiadavky nariadenia EMAS a či sú naplnené všetky environmentálne právne predpisy.

No a k takejto organizácii EMAS môžete dnes patriť aj vy, stačí získať tento certifikát a užívať si výhody, ktoré prospievajú viacerým stranám. EuroISO vám v tom určite pomôže.

Zdroj obrázka: Panchenko Vladimir/Shutterstock.com